Gestaltpraktijk Hein Kuipers

Algemene voorwaarden

Als je op het punt staat een therapeutische samenwerking aan te gaan, dan is het belangrijk om van het onderstaande op de hoogte te zijn. In de algemene voorwaarden zijn de belangrijkste regels voor onze samenwerking vastgelegd. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten en kunnen we op elkaar afstemmen. Heldere afspraken vormen de basis van een goede samenwerking en dragen bij aan wederzijds vertrouwen.  

Kwaliteit en beroepsverenigingen

Ik ben net als andere gekwalificeerde Gestalt therapeuten lid van het NVAGT (de Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie en Theorie). Deze beroepsvereniging bevordert de kwaliteit van de therapie, bewaakt de kwaliteit van de bij- en nascholing en houdt zich bezig met de inhoudelijke ontwikkelingen van het vak. Hiernaast ben ik nog lid van het NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen) en sta ik geregistreerd bij het RBNG (Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg). Ook vanuit deze beroepsverenigingen gelden ethische codes en een klachtenregeling.

Klachtenregeling

Indien je klachten hebt hoor ik dat graag in eerste instantie van je zelf, vaak kunnen klachten als ze gehoord zijn verminderd of opgelost worden. Mocht je toch een klacht willen indienen dan kan dat bij de geschillencommissie  van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeskunde (SCAG)  of bij een van de beroepsverenigingen, dan verwijs ik je voor verdere gegevens door naar hun respectievelijke websites: www.nvagt-gestalt.orgwww.nvpa.org en www.rbcz.nl .

Aansprakelijkheid

Ik ben als behandelaar niet aansprakelijk voor opgedane schade opgedaan in de praktijkruimte. Ook de verhuurder van de praktijkruimte is niet aansprakelijk voor eventuele schade opgedaan in de praktijkruimte.

Informatieverstrekking

Bij aanvang van de therapie word je gevraagd een inschrijf- en toestemmingsformulier in te vullen. Deze gegevens zullen opgeslagen worden in je dossier en alleen gebruikt worden t.b.v. de behandeling, dan wel voor het opmaken van rekeningen (adresgegevens). De gegevens zullen na 10 jaar worden vernietigd. Bij afsluiten van de therapie zal desgewenst -en mits je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven- je huisarts worden geïnformeerd over de gevolgde therapie en het resultaat bij afsluiten. Alleen met uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming geef ik informatie over de therapie aan derden.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelovereenkomst.

Artikel 2
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 3
Betaling geschiedt naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

Artikel 4
De kosten voor de gesprekken worden aan het einde van elke werkweek verrekend middels een factuur. Je krijgt een herinnering en betaalverzoek 24 uur voorafgaand aan onze afspraak. Op donderdagmiddag krijg je de (reeds betaalde) rekening via e-mail toegestuurd. Daarna bestaat de mogelijkheid om deze bij je zorgverzekeraar te declareren.

Artikel 5
Annuleren van de afspraak kan kosteloos tot 48 uur voor de afspraak (eventueel via voicemail /antwoordapparaat of e-mail). Bij niet verschijnen op de afspraak of wanneer minder dan 48 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, dient het volledige tarief te worden betaald, ook in situaties van overmacht.

Artikel 6
De door de therapeut toegezonden factuur dient ten laatste op de op de factuur vermelde datum betaald te zijn.

Artikel 7
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet op de afgesproken datum – zoals vermeld op de nota – heeft voldaan, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Artikel 8
Wanneer verschuldigde bedrag niet alsnog binnen 14 dagen na factuurdatum wordt voldaan, zal aan de cliënt een betalingsherinnering worden gestuurd. De betalingstermijn na de herinnering is eveneens 14 dagen. Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een laatste schriftelijke sommatie, waarbij een betalingstermijn geldt van 7 dagen. Bij het verzenden van deze sommatie wordt een bedrag van 25 euro als zijnde administratiekosten in rekening gebracht. Bij overschrijding van de genoemde termijn van 7 dagen na de sommatie is zonder nadere ingebrekestelling de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, en zal de inning van het verschuldigde bedrag inclusief administratiekosten onverwijld in handen worden gegeven van derden.

Artikel 9
Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.

Artikel 10
Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.

Artikel 11
Op alle overeenkomsten met mij is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter van mijn vestigingsplaats is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die uit overeenkomsten met mij voortvloeien.

Artikel 12
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt
zelf. Het eventueel uitblijven van vergoeding heeft nimmer een opschortende werking op de betalingsverplichting van de cliënt.

Maastricht, 18 augustus 2023