Gestaltpraktijk Hein Kuipers

Algemene voorwaarden

Als je op het punt staat een therapeutische samenwerking aan te gaan, dan is het belangrijk om van het onderstaande op de hoogte te zijn. In de algemene voorwaarden zijn de belangrijkste regels voor onze samenwerking vastgelegd. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten en kunnen we op elkaar afstemmen. Heldere afspraken vormen de basis van een goede samenwerking en dragen bij aan wederzijds vertrouwen.  

Kwaliteit en beroepsverenigingen

Ik ben net als andere gekwalificeerde Gestalt therapeuten lid van het NVAGT (de Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie en Theorie). Deze beroepsvereniging bevordert de kwaliteit van de therapie, bewaakt de kwaliteit van de bij- en nascholing en houdt zich bezig met de inhoudelijke ontwikkelingen van het vak. Hiernaast ben ik nog lid van het NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen) en sta ik geregistreerd bij het RBNG (Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg). Ook vanuit deze beroepsverenigingen gelden ethische codes en een klachtenregeling.

Klachtenregeling

Wat moet ik doen als ik een klacht heb over mijn behandeling? Natuurlijk kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over je behandeling.  Als je klachten hebt, hoor ik dat graag in eerste instantie van je zelf. Je mag dat op de voor jou meest passende manier aan mij kenbaar maken: per email, in een Whatsapp of in een persoonlijk gesprek. Vaak kunnen klachten als ze gehoord zijn verminderd of opgelost worden. Mocht je toch een klacht willen indienen dan kan dat bij de geschillencommissie  van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeskunde (SCAG)  of bij een van de beroepsverenigingen, dan verwijs ik je voor verdere gegevens door naar hun respectievelijke websites: www.nvagt-gestalt.orgwww.nvpa.org en www.rbcz.nl .

Aansprakelijkheid

Ik ben als behandelaar niet aansprakelijk voor opgedane schade opgedaan in de praktijkruimte. Ook de verhuurder van de praktijkruimte is niet aansprakelijk voor eventuele schade opgedaan in de praktijkruimte.

Informatieverstrekking

Bij aanvang van de therapie word je gevraagd een inschrijf- en toestemmingsformulier in te vullen. Deze gegevens zullen opgeslagen worden in je dossier en alleen gebruikt worden t.b.v. de behandeling, dan wel voor het opmaken van rekeningen (adresgegevens). De gegevens zullen na 15 jaar worden vernietigd. Bij afsluiten van de therapie zal desgewenst -en mits je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven- je huisarts worden geïnformeerd over de gevolgde therapie en het resultaat bij afsluiten. Alleen met uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming geef ik informatie over de therapie aan derden.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Alle bepalingen van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) (Boek 7, Titel 7, Afdeling 5 BW), die niet in het Burgerlijk Wetboek staan maar zijn te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994, zijn van toepassing op deze behandelovereenkomst.

Artikel 2
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 3
Betaling geschiedt per bankoverschrijving of contant na afloop van elke sessie. De kosten voor deze diensten worden berekend op basis van de beschikbaar gestelde tijd en niet op basis van het behaalde resultaat.

Artikel 4
De kosten voor de gesprekken worden na elke sessie verrekend. Aan het einde van elke werkweek, op donderdag, ontvangt de cliënt de bijbehorende factuur. Een herinnering en betaalverzoek worden 24 uur voorafgaand aan de afspraak verzonden. Op donderdagmiddag ontvangt de cliënt de nota via e-mail. Daarna bestaat de mogelijkheid om deze bij de zorgverzekeraar te declareren.

Artikel 5
Annulering van de afspraak is kosteloos mogelijk tot 48 uur voor de afspraak, bij voorkeur via voicemail, antwoordapparaat of e-mail. Bij niet verschijnen op de afspraak of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak dient het volledige tarief te worden betaald, ook in situaties van overmacht.

Artikel 6
Op de door de therapeut toegezonden factuur staat vermeld of deze reeds is betaald of de uiterste betaaldatum.

Artikel 7
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet op de afgesproken datum, zoals vermeld op de nota, heeft voldaan, is de cliënt in gebreke zonder nadere ingebrekestelling. Vanaf de dag van ingebreke zijn is de wettelijke rente verschuldigd over het gedeclareerde bedrag zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

Artikel 8
Als het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering. De betalingstermijn na de herinnering is eveneens 14 dagen. Bij niet voldoen aan de verplichtingen volgt een laatste schriftelijke sommatie, waarbij € 25 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. Na overschrijding van de termijn van 7 dagen na de sommatie is de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen.

Artikel 9
Bij gebreke of verzuim van betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt, vastgesteld op ten minste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.

Artikel 10
Voor het treffen van maatregelen volgens de artikelen 7, 8 en 9 ter betaling moet dit te goeder trouw en redelijkheid en billijkheid geschieden. Overmacht aan de zijde van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden, en de schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel mogelijk beperkt te worden.

Artikel 11
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, en de bevoegde rechter van de vestigingsplaats is exclusief bevoegd voor geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten.

Artikel 12
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Het ontbreken van vergoeding heeft geen opschortende werking op de betalingsverplichting van de cliënt.

Maastricht, 18 augustus 2023