Gestaltpraktijk Hein Kuipers

Kwaliteitsbewaking en Privacy

In de onderstaande verklaring zie je welke regels en normen ik als professional hanteer om jou in mijn praktijk hoogwaardige begeleiding te bieden. Privacy heeft de hoogste prioriteit omdat vertrouwen de basis vormt van mijn werk. Hier staat duidelijk beschreven wat er is vastgelegd om jouw privacy te waarborgen. Door deze verklaring te lezen, krijg je inzicht in hoe jouw gegevens worden behandeld, wat je rechten zijn en hoe in mijn praktijk jouw privacy beschermd wordt.

Deze privacy verklaring is het laatst bijgewerkt op 12 mei 2023.

In mijn therapiepraktijk Lijf en Leven hecht ik veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit document over het geldende privacybeleid wil ik je heldere en transparante informatie geven over hoe Praktijk Lijf en Leven omgaat met jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de webpagina www.lijfenleven.nu. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Praktijk Lijf en Leven doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),

Dit brengt met zich mee dat de therapeut t.a.v. persoonsgegevens in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als de therapeut deze nodig heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze respecteert.

Beroepsgeheim

Als therapiepraktijk wil ik vanzelfsprekend niet alleen jouw privacy beschermen omdat het een wettelijke verplichting is, maar ook om onze vertrouwensrelatie te borgen. Als er geen vertrouwen is, betekent dit doorgaans het einde van een goede en effectieve hulpverleningsrelatie. Therapiepraktijk Lijf en Leven is gehouden aan de ethische code van de NVAGT. Daarnaast hanteert Praktijk Lijf en Leven aanpalend de WGBO-richtlijnen. Er geldt een tuchtrechtelijk toetsingskader. Er geldt geheimhoudingsplicht voor alles wat de therapeut in zijn functie van jou te weten komt. In principe mag de therapeut daarvoor alleen met toestemming van jou aan anderen informatie vertrekken.

Waarvoor verwerkt Praktijk Lijf en Leven persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de therapeut verwerkt t.b.v. de volgende doeleinden:

 • Voor een goede uitvoering van de psychotherapeutische behandeling
 • Aanmelding
 • Opstellen van behandelovereenkomst en behandelplan
 • (Voortgangs)rapportage
 • Facturering, betalingsinformatie
 • Om de website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
 • Inhoud van een email

 

Therapeuten zijn verplicht om een patiëntendossier van jou, zijnde cliënt, aan te leggen vanwege het waarborgen van continuïteit van zorg, het afleggen van verantwoording en het mogelijk maken van toetsing. Alleen noodzakelijk informatie wordt opgeslagen. Het maken van persoonlijke ‘werkaantekeningen’ in het dossier is alleen mogelijk zolang het geheugensteuntjes betreft. Deze mogen geen essentiële informatie bevatten die relevant zijn voor de therapie, zoals gespreksnotities, (aanpassingen op) het hulpverleningsplan etc.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de therapeut de volgende persoonsgegevens van jou en je (gezins)systeem vragen:

Gegevens:
Naam/ voorletters/ tussenvoegsel/ Adres/ Postcode/ Plaats/ Provincie/ Land/ Woonplaats/ Telefoonnummer/ Emailadres/ Geslacht/ Geboortedatum/ Geboorteplaats/ Burgerlijke staat.


Binnen de behandeling kunnen ook bijzondere persoonsgegevens, mits relevant, worden nagevraagd, zoals etnische afkomst/ politieke en religieuze opvattingen/ gegevens over gezondheid/ seksuele geaardheid/ strafrechtelijke gegevens.

Website

Google analytics
De website van www.lijfenleven.nu maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. De statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld uit Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid met betrekking tot Google Analytics, zie Safeguarding your data: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
De website www.lijfenleven.nu bevat links naar de bedrijfspagina op Facebook en LinkedIn. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeert dat Facebook in strijd handelt met de Nederlandse privacywetgeving. Zie Gegevensbeleid van Facebook. Voor informatie over privacy zie: Facebook en LinkedIn.

Verstrekking van informatie aan derden
De gegevens die je aan de therapeut geeft, kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Therapeut geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Praktijk Lijf en Leven uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal de therapeut de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De therapeut kan geheimhouding alleen doorbreken bij overmacht in het kader van een conflict van plichten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De therapeut verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Therapeut verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Therapeut bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn van de persoonsregistratie (het papieren en digitale cliëntendossier) is conform wettelijke eisen.

Beveiliging

Therapeut heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Praktijk Lijf en Leven de volgende maatregelen genomen:

 • Geabonneerd op Bitdefender Antivirus
 • Er wordt gebruik gemaakt van tweestapsverificatie voor het email-programma, Facebook, LinkedIn en WhatsApp. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe, waardoor hackers niet genoeg hebben aan gebruikersnaam en wachtwoord. De toegangscode om in te loggen wordt verzonden naar een vertrouwd apparaat, i.c. smartphone.
 • Automatisch updaten software en besturingssysteem
 • Website SSL-certificaat
 • Afgesloten dossierkast
 • Bij supervisie en intervisie worden je persoonsgegevens geanonimiseerd.
 • E-mail: Bij het beantwoorden van e-mails wordt nauwkeurigheid betracht. De informatie die therapeut van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal ook zo behandeld worden.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke therapeut van je heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door therapeut of door een van diens verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door therapeut te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. De therapeut kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat hij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Je krijgt desgevraagd inzage in het dossier. Tegen vergoeding kun je een samenvattend afschrift krijgen. Het dossier is bedoel voor de hulpverlening en mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen (jij, zijnde cliënt, therapeut en eventuele derden) voor een ander doel (buiten de hulpverleningsrelatie) gebruikt worden.

Er wordt door therapeut een geheimhoudingsverklaring opgesteld en door alle bij de therapie betrokkenen, ondertekend.

Kinderen van gescheiden ouders: Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de privacy van kinderen en hun gescheiden ouders en over de mate waarin ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Therapeut handelt naar deze richtlijnen en afspraken in de wetgeving. Het belang van het kind staat altijd voorop.
Tot de leeftijd van 18 jaar hebben de ouders voor de wet het gezag over hun kind. In het jeugdrecht is het een goede gewoonte om het oordeel van een kind vanaf 12 jaar in belangrijke mate te laten meewegen.
Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over hun kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over de behandeling en inzage in rapportage en het dossier conform de bepalingen in het Privacyreglement.
Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet (BW, artikel 337B, boek1) stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is, kan de therapeut deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag. Relatie-herstel zal dit altijd doen met medeweten van de ouder die het gezag heeft. In hoeverre een ouder betrokken wordt in onderzoek of behandeling van het kind is naar beoordeling van de therapeut. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen en uitgaan van inhoudelijke argumenten.

Ik heb een klacht met betrekking tot privacy

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met de therapeut van Praktijk Lijf en Leven. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden verholpen, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

De therapeut is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met therapeut wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Praktijk Lijf en leven
Sint Annalaan 21
6214 AA Maastricht
heinkuipers@lijfenleven.nu